Takuuehdot

 

Lakisääteiset oikeudet

Jollan vuoden rajoitettu takuu on niiden lainmääräysten alainen, joita ei voi sulkea pois, rajoittaa tai muuttaa tai joita ei voi sulkea pois, rajoittaa tai muuttaa muutoin kuin rajoitetussa määrin. Tällaisten lainmääräysten yhteydessä, siltä osin kuin se on mahdollista lain puitteissa, Jollan vastuu rajoittuu, valintansa mukaan, tavaroiden osalta seuraaviin:

 • tavaran vaihtaminen uuteen tai vastaavaan tavaraan
 • tavaran korjaaminen
 • kustannusten maksaminen tavaran vaihtamisesta uuteen, vastaavan tavaran hankkimisesta tai tavaran korjaamisesta
 • palvelujen yhteydessä: palvelujen toimittaminen uudelleen tai kustannusten maksaminen palvelujen toimittamisesta uudelleen.

Katso lisätietoja kuluttajansuojastasi Euroopan kuluttajakeskuksesta osoitteessa: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Jollan vuoden rajoitettu takuu

Jolla Ltd (“Jolla”) antaa tämän rajoitetun takuun henkilölle (”peruskäyttäjä”), joka on ostanut myyntipakkaukseen sisältyvän Jolla-tuotteen (“Tuote”).

Jolla takaa peruskäyttäjälle, että takuuajan kuluessa Jolla tai Jollan valtuuttama palveluntarjoaja korjaa veloituksetta oman harkintansa mukaan ja kaupallisesti kohtuullisessa ajassa virheet materiaalin, rakenteen ja työn osalta korjaamalla Tuotteen tai vaihtamalla sen tämän rajoitetun takuun mukaisesti (ellei laki muuta edellytä). Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja noudatettavissa ainoastaan siinä maassa, jossa peruskäyttäjä on ostanut Tuotteen, edellyttäen, että tuote on tarkoitettu myyntiin kyseisessä maassa.

Tämä takuu kattaa Euroopan Unionin maat, sekä Norjan ja Sveitsin.

Takuuaika

Takuuaika alkaa, kun Tuote ensimmäisen kerran myydään peruskäyttäjälle. Tuote voi koostua useista eri osista, ja näihin osiin voi päteä eri takuuaika (jäljempänä ”Takuuaika”).

Takuuajat ovat:

 1. Kaksitoista (12) kuukautta alkuperäisen peruskäyttäjän ostopäivästä sisältyvälle laitetuotteelle ja varusteille (laitetuotteen myyntipakkauksessa tulevat tai erikseen myydyt) lukuun ottamatta jäljempänä kohdissa (2) ja (3) lueteltuja kuluvia osia;
 2. Kuusi (6) kuukautta alkuperäisen peruskäyttäjän ostopäivästä seuraaville kuluville osille ja tarvikkeille: akut, laturit, johdot ja kannet; ja
 3. Yhdeksänkymmentä (90) päivää alkuperäisen peruskäyttäjän ostopäivästä tietovälineelle, jolla mikä tahansa ohjelmisto on tarjottu, esimerkiksi CD-ROM-levy tai muistikortti.

Kansallisten lakien puitteissa Takuuaikaa ei jatketa tai uudisteta tai muuteta muulla tavoin Tuotteen myöhemmän uudelleenmyynnin, korjauksen tai vaihdon vuoksi. Korjatuilla osilla on kuitenkin takuu alkuperäisen Takuuajan loppuun tai kuusikymmentä (60) päivää korjauspäivästä, pidemmän ajan mukaisesti.

Takuupalvelun vaatiminen

Peruskäyttäjän on voitava todistaa ostoksensa, jotta hän voi käyttää takuupalvelua. Lisäohjeita takuupalvelua varten ja tarkat palautusohjeet ovat osoitteessa Jolla.com/support.

Tuote tai viallinen osa (jos kyseessä ei ole koko Tuote) on palautettava ilmoitettuun Jolla-palautuspisteeseen ennen takuuajan päättymistä (katso edellä). Esitä takuuvaatimuksen yhteydessä seuraavat tiedot:

 1. Tuote (tai sen viallinen osa)
 2. luettavissa oleva ja muuttamaton, alkuperäinen ostotodistus, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, ostotapahtuman aika ja paikka, Tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero.

Jolla ei ota vastuuta mahdollisista takuukorjausten viiveistä tai siitä, ettei Jolla voi saattaa takuukorjauksia loppuun operaattorin viivästyneen SIM-lukituksen tai muun lukituksen poistamisen tai sen epäonnistumisen vuoksi.

Muista pitää varmuuskopioita tai kirjaa kaikesta tärkeästä sisällöstä ja tiedoista, jotka on tallennettu Tuotteeseesi, koska sisältö ja tiedot voidaan menettää Tuotteen korjauksen tai vaihdon yhteydessä. Jolla ei jäljempänä olevan osion ”Jollan vastuunrajoitus” mukaisesti soveltuvien lakien puitteissa ole missään tapauksessa vastuussa suoraan tai epäsuorasti mahdollisista vahingoista tai tappioista, jotka aiheutuvat sisällön tai tietojen menetyksestä, vaurioitumisesta tai vioittumisesta Tuotteen korjauksen tai vaihdon aikana.

Kaikki Tuotteen osat tai muut laitteet, jotka Jolla on vaihtanut uusiin, siirtyvät Jollan omistukseen. Mikäli havaitaan, että palautettu Tuote ei kuulu rajoitetun takuun takuuehtojen piiriin, Jolla ja sen valtuuttamat palveluntuottajat varaavat oikeuden käsittelymaksun perimiseen. Tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen yhteydessä Jolla voi käyttää tuotteita tai osia, jotka ovat uusia, uutta vastaavia tai kunnostettuja.

Tämä rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan Tuotteen alkuperäiselle peruskäyttäjälle, eikä sitä voida määrätä tai siirtää mahdolliselle myöhemmälle ostajalle/peruskäyttäjälle.

Mitä takuu ei kata?

Tämä rajoitettu takuu ei kata käyttöoppaita tai mitään muun osapuolen ohjelmistoja, asetuksia, sisältöä, tietoja tai linkkejä, vaikka ne sisältyisivät Tuotteeseen tai ne olisi ladattu siihen, vaikka ne sisältyisivät asennukseen, kokoonpanoon, toimitukseen tai muuhun ajankohtaan toimitusketjussa tai jos alkuperäinen peruskäyttäjä on ne hankkinut jollain tavoin.

Sovellettavien lakien puitteissa Jolla ei takaa, että Jollan ohjelmistot täyttävät peruskäyttäjän erityiset vaatimukset, että ne toimivat muun osapuolen laitteiden tai ohjelmistojen kanssa, että ohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettä tai että ohjelmiston mahdolliset viat voidaan korjata tai että ne korjataan.

Tämä rajoitettu takuu ei kata seuraavia:

 1. Normaali kuluminen (rajoittamatta mukaan lukien kameralinssien, akkujen, takakansien ja näyttöjen kuluminen).
 2. Kuljetuskustannukset ei-takuun alaisissa korjauksissa
 3. Huolimattomasta käsittelystä aiheutuvat viat (rajoittamatta mukaan lukien terävien esineiden aiheuttamat tai taipumisesta, puristuksesta tai pudottamisesta tms. aiheutuvat viat).
 4. Viat tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet Tuotteen väärinkäytöstä Jollan ohjeiden (esim. Tuotteen käyttöoppaan) vastaisesti ja/tai
 5. Viat tai väitetyt viat, jotka aiheutuvat siitä, että Tuotetta on käytetty tai se on yhdistetty tuotteeseen, varusteeseen, ohjelmistoon ja/tai palveluun, jota Jolla ei ole valmistanut tai toimittanut tai valtuuttanut tai kun Tuotetta on muutoin käytetty muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen. Viat voivat aiheutua viruksista, jotka ovat peräisin peruskäyttäjän tai muun osapuolen luvattomasta palvelujen, muiden tilien, tietokonejärjestelmien tai verkkojen käytöstä. Tämä luvaton käyttö voi tapahtua hakkeroinnin, salasanan urkinnan tai muiden tapojen avulla.
 6. Viat, jotka aiheutuvat akun oikosulusta tai siitä, että akkukotelon tai -kennojen sinetit on rikottu tai on todisteita peukaloinnista, tai jotka aiheutuvat akun käyttämisestä muussa laitteessa kuin mihin se on tarkoitettu.
 7. Viat, jotka ovat aiheutuneet matkapuhelimen tai muun verkon tai järjestelmän toiminnasta, saatavuudesta, kuuluvuudesta, palveluista tai ulottuvuudesta.
 8. Muut tapahtumat, jotka eivät kohtuudella ole Jollan hallinnassa.

Tämä rajoitettu takuu mitätöityy, jos Tuote on avattu tai sitä on muuttanut tai korjannut joku muu kuin Jollan valtuuttama palveluntarjoaja, jos sitä on korjattu käyttäen muita kuin alkuperäisiä varaosia tai jos Tuotteen sarjanumero, matkapuhelintarvikkeen päivämääräkoodi tai IMEI-numero on poistettu, hangattu pois, peitetty, muutettu tai jollain tavoin tehty lukukelvottomaksi. Jolla päättää tämän oman harkintansa mukaan.

Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos Tuote on altistunut kosteudelle tai äärimmäisille lämpötila- tai ympäristöolosuhteille tai näiden nopeille muutoksille, korroosiolle, hapettumiselle, ruoan tai juoman roiskeille tai kemiallisten tuotteiden vaikutuksille.

Tuotteenne saattaa sisältää maakohtaisia osia, ohjelmistot mukaan lukien. Jos Tuote on viety pois sen alkuperäisestä maasta, Tuote saattaa sisältää maakohtaisia osia, joita ei katsota tämän rajoitetun takuun tarkoittamiksi virheiksi.

Jollan vastuunrajoitus

Tämä rajoitettu takuu säätelee kattavasti oikeutenne vedota Jollaan ja Jollan vastuun Tuotteen virheistä. Tämä rajoitettu takuu ei kuitenkaan poissulje tai rajoita mitään soveltuvan lainsäädännön mukaisia oikeuksia.

Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut Jollan takuut ja vastuut (mukaan lukien niin lainsäädäntöön kuin sopimukseenkin perustuvat vastuut) Tuotetta koskien. Soveltuvien lakien puitteissa Jolla ei ole vastuussa mahdollisista välillisistä, erityisistä tai seuraamuksellisista vahingoista, ja Jolla kieltää vastuun seuraavista:

 • mahdolliset voittojen, tulon, liiketoimen, tuottojen tai liikearvon menetykset
 • mahdollinen tietojen menetys tai vioittuminen
 • mahdolliset tappiot tai vahingot, jotka eivät olleet kohtuudella ennakoitavia tuloksia tekemästämme sopimusrikkomuksesta tai huolellisuusvelvollisuutemme rikkomisesta. Tappiot tai vahingot ovat “kohtuudella ennakoitavia”, jos sopimuksen tekohetkellä sopimuksen osapuolet arvioivat tällaista tappiota tai saimme ilmoituksen, että tällainen tappio voi aiheutua, jos rikomme sopimusta tai huolellisuusvelvoitettamme.

Soveltuvan lain puitteissa Jollan korvausvastuu rajoittuu Tuotteen ostohintaan. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske Jollan todistetusta huolimattomuudesta aiheutunutta kuolemantapausta tai henkilövahinkoa.

Jolla Ltd.
Fredrikinkatu 42
00100 Helsinki, FINLAND

Lagstadgade Rättigheter

Jollas ettåriga begränsade garanti måste läsas med förbehåll för eventuella lagstadgade bestämmelser som medför garantier eller villkor i denna begränsade garanti som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras, eller bara kan uteslutas, begränsas eller ändras i begränsad omfattning. Om det finns sådana lagstadgade bestämmelser kommer Jollas ansvar, i den utsträckning det är möjligt enligt dessa bestämmelser, när det gäller varor att begränsas till:

 • utbyte av varan eller ersättning med motsvarande vara
 • reparation av varan
 • ersättning av kostnaderna för varan eller för anskaffning av likvärdig vara, eller ersättning av kostnaden för att få varan reparerad
 • när det gäller tjänster: tillhandahållande av tjänsterna på nytt eller ersättning av kostnaderna för tillhandahållande av tjänsterna på nytt.

För mera information om dina rättigheter som konsument, var god kontakta ditt lokala europeiska konsumentcentrum på adressen: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Jollas ettåriga begränsade garanti

Jolla AB (”Jolla”) ger denna begränsade garanti till den person(“slutanvändaren”) som har köpt den produkt/de produkter från Jolla som finns i produktförpackningen (”produkt”).

Jolla garanterar att Jolla eller en av Jolla auktoriserad serviceleverantör efter eget gottfinnande och inom kommersiellt rimlig tid under garantiperioden kostnadsfritt avhjälper felaktigheter i material, utformning och tillverkning genom att reparera eller byta ut produkten enligt denna begränsade garanti (såvida inte lagen anger annat). Denna begränsade garanti är giltig och kan hävdas endast i det land där slutanvändaren har köpt produkten, förutsatt att Jolla har avsett att saluföra produkten i det landet.

Denna garanti är giltig i Europeiska Unionen samt Norge och Schweitz

Garantiperiod

Garantiperioden påbörjas vid den tidpunkt då den ursprungliga slutanvändaren köper produkten. Produkten kan bestå av flera olika delar och olika delar kan täckas av olika garantiperioder (hädanefter ”Garantiperiod”).

De olika garantiperioderna är:

 1. Tolv (12) månader från ursprungligt inköpsdatum för maskinvaruprodukten och tillbehör (oavsett om de medföljer i produktförpackningen till maskinvaruprodukten eller säljs separat), förutom de förbrukningsartiklar och tillbehör som räknas upp i (2) och (3) nedan.
 2. Sex (6) månader från ursprungligt inköpsdatum för följande förbrukningsartiklar och tillbehör: batterier, laddare, kablar och skal.
 3. Nittio (90) dagar från ursprungligt inköpsdatum för de medier som programmen levereras på, t.ex. cd-rom och minneskort.

Så långt som de nationella lagarna i ditt land tillåter kommer inte garantiperioden att förlängas eller förnyas eller på annat sätt påverkas som följd av vidareförsäljning, reparation eller utbyte av produkten. Dock kommer del(ar) som reparerats under garantiperioden att omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller i sextio (60) dagar från datumet för reparationen, enligt vad som ger den längsta perioden.

Så här får du garantiservice

Slutanvändaren måste kunna visa upp inköpsbevis för att få tillgång till Jollas garantiservice. Detaljerade anvisningar om hur du returnerar produkten i samband med garantiservice finns på Jolla.com/support.

Produkten eller berörd del (om det inte gäller hela produkten) måste returneras till en av Jolla auktoriserad insamlingspunkt före garantitidens utgång (se ovan). När du gör ett anspråk enligt denna begränsade garanti ombeds du att visa upp:

 1. produkten (eller den del det gäller)
 2. det ursprungliga inköpsbeviset, som tydligt anger säljarens namn och adress, datum och plats för inköpet, produkttypen samt IMEI-numret eller annat serienummer.

Jolla tar inte ansvar för eventuella förseningar i garantireparationer eller att Jolla inte kan genomföra garantireparationer som orsakas av att operatören inte låser upp, eller dröjer med att låsa upp, eventuella SIM-lås eller andra lås.

Kom ihåg att säkerhetskopiera eller anteckna allt viktigt innehåll och alla viktiga data som finns lagrade i din produkt, eftersom innehåll och data kan gå förlorade under reparationen eller utbytet av produkten.

Jolla ansvarar inte, enligt avsnittet med rubriken ”Begränsning av Jollas ansvar” nedan, i den utsträckning som det tillåts enligt tillämplig lag, under några förhållanden, varken uttryckliga eller underförstådda, för skador eller förluster av något som helst slag som har orsakats av förlust av, skada på eller förvrängning av innehåll eller data under reparation eller utbyte av produkten.

Alla delar av produkten eller annan utrustning som Jolla har bytt ut tillfaller Jolla. Om produkten inte befinns täckas av villkoren i denna begränsade garanti, förbehåller sig Jolla och dess auktoriserade serviceleverantör(er) att debitera en hanteringsavgift. Vid reparation eller utbyte av produkten kan Jolla använda produkter eller delar som är nya, likvärdiga med nya eller rekonditionerade.

Den begränsade garantin gäller bara för den ursprungliga slutanvändaren och kan inte överföras till någon annan köpare/slutanvändare.

Vad täcks inte av garantin?

Denna begränsade garanti täcker inte användarhandböcker eller tredjepartsprogram, inställningar, innehåll, data eller länkar, vare sig de medföljde produkten eller har laddats ned till den, vare sig de lagts in vid installation, montering, leverans eller vid något annat tillfälle i leveranskedjan eller på annat sätt och på något sätt förvärvats av den ursprungliga slutanvändaren.

I den utsträckning som det tillåts enligt tillämplig lag garanterar Jolla inte att någon programvara från Jolla uppfyller några specifika slutanvändarkrav, fungerar tillsammans med någon maskinvara eller någon programvara från tredje part, att någon programvara fungerar utan avbrott eller felfritt eller att eventuella brister i programvaran går att rätta till eller kommer att rättas till.

Denna begränsade garanti täcker inte:

 1. Normalt slitage (inklusive, utan begränsning, slitage av kameraobjektiv, batterier, baksidesskal eller displayer).
 2. Transportkostnader för reparation som inte täcks av garantin.
 3. Fel som har uppstått genom ovarsam hantering (inklusive, utan begränsning, fel som har orsakats av vassa föremål, genom böjning, ihopklämning eller stötar osv.).
 4. Fel eller skador som har orsakats av att produkten har använts felaktigt, inklusive användning som strider mot Jollas anvisningar (t.ex. vad som anges i produktens användarhandbok) och/eller
 5. Fel eller påstådda fel som har orsakats av det faktum att produkten har använts med, eller anslutits till, någon produkt, något tillbehör, något program och/eller någon tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Jolla, eller har använts på annat sätt än produkten är avsedd för. Fel kan orsakas av virus från en slutanvändares eller tredje parts ej auktoriserade åtkomst till tjänster, andra konton, datorsystem eller nät. Denna ej auktoriserade åtkomst kan ske genom hackning, lösenordsmanipulering eller på en mängd andra sätt.
 6. Fel som har orsakats av att batteriet har varit kortslutet eller att batteriets förslutning eller celler har skadats eller uppvisar bevis för att ha manipulerats eller att batteriet har använts i annan utrustning än vad det har specificerats för.
 7. Fel som har orsakats av driften, tillgängligheten, täckningen, tjänsterna eller räckvidden för det cellulära nätet eller annat nät eller system.
 8. Andra handlingar utom Jollas rimliga kontroll.

Denna begränsade garanti kan inte hävdas om produkten har öppnats, ändrats eller reparerats av någon annan än en av Jolla auktoriserad serviceleverantör, om den har reparerats med ej godkända reservdelar eller om produktens serienummer, tillbehörets datumkod eller IMEI-numret har avlägsnats, raderats, förvanskats, ändrats eller på något sätt är oläsligt. Detta avgörs genom Jollas absoluta gottfinnande.

Denna begränsade garanti kan inte hävdas om produkten har utsatts för väta eller fukt eller för extrem temperatur- eller miljöpåverkan eller för snabba förändringar av sådana förhållanden, för rost, oxidering, spill av mat eller vätskor eller för påverkan av kemiska ämnen.

Din produkt kan innehålla landsspecifika element, inklusive programvara. Om produkten har omexporterats från sitt ursprungliga destinationsland till ett annat land kan produkten innehålla landsspecifika element som inte omfattas av denna begränsade garanti.

Begränsning av Jollas ansvar

Denna begränsade garanti är din enda och exklusiva gottgörelse från Jolla. Den är också Jollas enda och exklusiva ansvar gällande fel i produkten. Denna begränsade garanti ska dock varken utesluta eller begränsa några lagliga (lagstadgade) rättigheter enligt tillämpliga nationell lagar.

Denna begränsade garanti ersätter alla Jollas övriga garantier och ansvar, vare sig muntliga, skriftliga, (icke-tvingande) lagstadgade, kontraktsenliga, i skadeståndstalan eller på annat sätt, inklusive, utan begränsning, och där så tillåts av tillämplig lag, alla underförstådda förhållanden, garantier eller andra villkor vad gäller tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för visst syfte. I den utsträckning som det tillåts enligt tillämplig(a) lag(ar) påtar sig Jolla inte något ansvar för några indirekta, särskilda eller följdmässiga skador och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för:

 • förlust av vinst, förlust av inkomst, förlust av affärer, förlust av intäkter eller förlust av goodwill
 • förlust, skada eller förvrängning av data, eller
 • förlust eller skada som inte var en rimligen förutsebar följd av antingen avtalsbrott eller brott mot den rättsliga aktsamhetsplikt som åligger Jolla. Förlust eller skada är ”rimligen förutsebar” om, vid tidpunkten då Jolla och du ingick avtal, en sådan förlust antingen övervägdes av oss och dig eller du meddelade oss att förlusten kunde uppstå om vi bröt mot avtalet eller vår rättsliga aktsamhetsplikt.

I den utsträckning som det tillåts enligt tillämplig lag begränsas Jollas ansvar till produktens inköpsvärde. Ovannämnda begränsningar gäller inte i händelse av dödsfall eller personskada som har orsakats av Jollas bevisade försumlighet.

Jolla AB.
Fredriksgatan 42
00100 Helsingfors, FINLAND

Seaduses ettenähtud kohustused

Piiratud garantii suhtes kohaldatakse õigusaktide sätteid, milles käsitletakse piiratud garantiis sätestatud garantiid või tingimusi, mida ei saa täielikult või piiratud ulatuses välistada, piirata ega muuta. Kui kohaldatakse õigusaktide sätteid, on Jolla vastutus nende sätete alusel võimalikus ulatuses piiratud Jolla enda valikul järgmiselt:

 • kaupade korral: kauba väljavahetamine või samaväärse kauba tarnimine;
 • kauba remont;
 • kauba väljavahetamise või samaväärse kauba omandamise kulude tasumine või kauba remondikulude tasumine;
 • teenuste korral: teenuste veelkordne osutamine või teenuste veelkordse osutamise kulude tasumine.

Kui ei ole esitatud riigipõhist teavet või kui Teil tekib küsimusi Teie riigi tarbijakaitse kohta, võtke ühendust kohaliku Euroopa tarbijakaitsekeskusega aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Jolla üheaastane piiratud garantii

MÄRKUS. Piiratud garantii täiendab Teie õiguspäraseid (seaduses ettenähtud) õigusi, mis kehtivad tarbekaupade müüki käsitlevate kohaldavate riiklike õigusaktide alusel. Samuti ei mõjuta piiratud garantii nimetatud õigusi.

Jolla Ltd (edaspidi: Jolla) annab piiratud garantii isikule (edaspidi: lõppkasutaja), kes on ostnud müügipakendis sisalduva Jolla toote(d) (edaspidi: toode).

Jolla garanteerib lõppkasutajale, et garantiiaja jooksul heastab Jolla või Jolla volitatud teenuspakkuja oma äranägemisel ja ärilises mõttes mõistliku aja jooksul toote materjali, kujunduse ja valmistamisega seotud puudused tasuta, remontides toodet või vahetades selle välja kooskõlas piiratud garantiiga (kui õigusaktides ei ole teisiti nõutud). Piiratud garantii kehtib ja on jõustatav üksnes riigis, kus lõppkasutaja on toote ostnud, tingimusel, et toodet võib riigis müüa.

Garantiiaeg

Garantiiaeg algab hetkest, kui algne lõppkasutaja toote ostab. Toode võib koosneda mitmest erinevast osast ja nende osade puhul võib kehtida erinev garantiiaeg (edaspidi: garantiiaeg).

Erinevad garantiiajad on järgmised:

 1. tootega kaasas olnud riistvaratoote ja tarvikute puhul kaksteist (12) kuud toote ostmise kuupäevast algse lõppkasutaja poolt (hoolimata sellest, kas need on riistvaratoote müügipakendis või neid müüakse eraldi), välja arvatud alltoodud punktides 2 ja 3 nimetatud kuluosad ja tarvikud;
 2. kuus (6) kuud toote ostmise kuupäevast algse lõppkasutaja poolt järgmiste kuluosade ja tarvikute puhul: akud, laadijad, juhtmed ja kaaned;
 3. üheksakümmend (90) päeva ostmise kuupäevast algse lõppkasutaja poolt tarkvara sisaldavatele andmekandjate puhul, nt CD-ROM, mälukaart.

Riiklike õigusaktidega lubatud ulatuses ei pikendata ega uuendata garantiiaega toote hilisema edasimüügi, remondi või väljavahetamise korral ning eeltoodud tegevus ei mõjuta garantiiaega ka muul viisil. Sellegipoolest kehtib remonditud osa(de)le garantii algse garantiiaja ülejäänud perioodi ajal või kuuskümmend (60) päeva pärast remontimise kuupäeva olenevalt sellest, kumb periood on pikem.

Garantiiteenuse nõue

Jolla garantiiteenuse kasutamiseks peab lõppkasutaja esitama ostutõendi. Garantiiteenuse kasutamise juhendiga tutvumiseks minge veebilehele Jolla.com/support, kus on esitatud üksikasjalikud juhtnöörid toote tagastamise kohta.

Toode või kahjustatud osa (kui tegemist ei ole terve tootega) tuleb tagastada Jolla määratud teeninduspunkti enne garantiiaja lõppemist (vt ülalt). Piiratud garantii nõude korral esitage palun järgmised esemed ja dokumendid:

 1. toode (või selle kahjustatud osa);
 2. loetav ja muutmata originaalne ostutõend, milles on selgelt märgitud müüja nimi ja aadress, ostukuupäev ja -koht, toote tüüp ja IMEI või muu seerianumber.

Jolla ei võta vastutust garantiiremondi viivituste eest või Jolla suutmatuse eest teha garantiiremonti, kui selle on põhjustanud operaatori viivitus, SIM-kaardi luku või muu luku avamata jätmine.

Tehke kindlasti kogu tootesse salvestatud olulisest sisust ja andmetest varukoopiad või pidage nende üle kirjalikku arvestust, sest toote remontimise või väljavahetamise käigus võivad sisu ja andmed kaduda.

Kooskõlas alltoodud punkti „Jolla vastutuse piirang” sätetega ei vastuta Jolla kohaldatava(te)s õigusakti(de)s lubatud ulatuses mingitel asjaoludel otseselt ega kaudselt mingit liiki kahju eest, mis tuleneb sisu või andmete kaotamisest, kahjustamisest või rikkumisest toote remontimise või väljavahetamise käigus.

Toote kõik osad või muud seadmed, mille Jolla on välja vahetanud, kuuluvad Jollale. Kui leitakse, et tagastatud toote puhul piiratud garantii tingimused ei kehti, jätavad Jolla ja tema volitatud teenusepakkuja(d) endale õiguse nõuda käsitlustasu. Toote remontimise või väljavahetamise käigus võib Jolla kasutada tooteid või varuosi, mis on uued, nagu uued või taastatud.

Piiratud garantii kehtib üksnes toote algsele lõppkasutajale ja seda ei saa loovutada ega anda üle järgnevale ostjale/lõppkasutajale.

Mis ei kuulu garantii alla?

Piiratud garantii alla ei kuulu kasutusjuhendid ega kolmanda isiku tarkavara, seadistused, sisu, andmeid ega lingid, ükskõik, kas need on tootega kaasas/sinna alla laaditud, kas need lisatakse installeerimise, kooste, vedamise või muu tarneahela osa käigus või muul viisil ja algne lõppkasutaja on need mis tahes viisil omandanud.

Kohaldatava(te)s õigusakti(de)s lubatud ulatuses ei garanteeri Jolla, et Jolla tarkvara vastab lõppkasutaja konkreetsetele nõuetele, töötab koos kolmanda isiku pakutud riistvara või tarkvararakendustega, töötab katkestusteta või veavabalt või et tarkvarapuudusi on võimalik parandada või et neid parandatakse.

Piiratud garantii alla ei kuulu:

 1. tavapärane kulumine (muu hulgas kaamera objektiivi, aku, tagakaante ja ekraani kulumine);
 2. veokulud;
 3. jõulise käsitsemise tagajärjel tekkinud puudused (muu hulgas puudused, mille on põhjustanud teravad esemed, painutamine, kokkusurumine, mahapillamine jne);
 4. puudused või kahju, mille on põhjustanud toote väärkasutus, sealhulgas kasutusviis, mis on vastuolus Jolla esitatud juhenditega (nt toote kasutusjuhendiga);
 5. puudused või väidetavad puudused, mis tulenevad sellest, et toodet on kasutatud või toode on ühendatud muu toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida ei ole valmistanud, tarninud ning mille müüki ei ole volitanud Jolla või mida ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt. Puudusi võivad tekitada viirused, mida põhjustab lõppkasutaja või kolmanda isiku omavoliline juurdepääs teenustele, muude kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele. Omavolilist juurdepääsu võidakse kasutada häkkimise, paroolikaevandamise teel või mitmel muul viisil;
 6. puudused, mis on tekkinud selle tagajärjel, et aku on lühises või akukinnituse tihendid või akuelemendid on purunenud või neid on nähtavalt rikutud või et akut on kasutatud seadmes, milleks see ei ole ette nähtud;
 7. puudused, mille on põhjustanud mobiili- või muu võrgu või süsteemi töö, kättesaadavus, leviala, teenused või ulatus;
 8. muu tegevus, mis ei kuulu mõistlikkuse põhimõttest lähtudes Jolla kontrolli alla.

Piiratud garantii on kehtetu, kui toodet on avanud, muutnud või remontinud keegi teine peale Jolla volitatud teenuseosutaja, kui seda on parandatud omavolilisi varuosasid kasutades või kui toote seerianumber, mobiiltelefoni tarviku kuupäevakood või IMEI number on mis tahes viisil eemaldatud, kustutatud, seda on moonutatud, muudetud või see on loetamatu ning selle üle otsustab Jolla omal äranägemisel.

Piiratud garantii ei kehti, kui toode on puutunud kokku niiskuse, rõskuse, väga kuuma temperatuuri, muude keskkonnaolude või kiiresti muutuvate oludega, korrosiooni, oksüdeerumise, toidu, vedeliku või keemiliste ainetega.

Teie toode, sealhulgas tarkvara, võib sisaldada riigipõhiseid elemente. Kui toodet on algsest sihtriigist reeksporditud teise riiki, võib see sisalda riigipõhiseid elemente, mida ei loeta piiratud garantii alusel puuduseks.

Jolla vastutuse piirang

Piiratud garantii on Jolla ainuke heastamisvahend. See on toote puuduste korral Jolla ainuke vastutus. Siiski ei välista ega piira piiratud garantii õiguspäraseid (seaduses ettenähtud) õigusi, mis tulenevad kohaldatavatest riiklikest õigusaktidest

Piiratud garantii asendab Jolla muu suulise või kirjaliku, (mittekohustusliku) õiguspärase, lepingujärgse, lepinguvälise või muu garantii ja vastutuse, kui see on muu hulgas lubatud kohaldatavate õigusaktide, kaudsete tingimuste, garantiide või muude tingimuste kohaselt seoses rahuldava kvaliteedi või otstarbekohasusega. Jolla ei vastuta kohaldatava(te)s õigusakti(de)s lubatud ulatuses kaudse, ettenägematu või erikahju eest ning välistab sõnaselgelt kogu vastutuse:

 • saamata jäänud kasumi, sissetuleku, tulu või kaotatud äritegevuse või firmaväärtuse eest;
 • andmete kaotamise, rikkumise või kahjustamise eest;
 • kaotuse või kahju eest, mis ei ole mõistlikkuse põhimõtte kohaselt ettenähtav meiepoolse lepingurikkumise või õiguspärase hoolsuskohustuse rikkumise tõttu. Kaotus või kahju on „mõistlikkuse põhimõtte kohaselt ettenähtav“, kui meie või Teie kaalusime nimetatud kahju lepingu sõlmimise ajal või kui Teie teatasite meile, et selline kahju võib esineda, kui me rikume lepingut või õiguspärast hoolsuskohustust.

Kohaldatavates õigusaktides lubatud ulatuses piirdub Jolla vastutus toote ostuväärtusega. Eelnimetatud piirangud ei kehti surmajuhtumi või isikukahju korral, mis on toimunud tõendatud Jolla hooletuse tagajärjel.

Jolla AB.
Fredrikinkatu 42
00100 Helsingi, SOOME